Wasmachine en huishoudelijke hulpmiddelen

Huishoudelijke hulp in mijn regio


    De Gouden Aankooptis! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning

Alphahulp

Wat is een alphahulp?

Alphahulp is een eenvoudige vorm van huishoudelijke verzorging. Hieronder vallen alle huishoudelijke taken, zoals stoffen, ramen wassen en stofzuigen. Bij alphahulp voert de cliënt zelf de regie over de hulp die hij of zij krijgt. Alphahulp is daarom enkel geschikt voor mensen die zelf in staat zijn te bepalen hoeveel uur hulp in de week zij nodig hebben, en welke taken daarbij horen. De administratieve taken kunnen door de cliënt uit handen gegeven worden, mits de cliënt gebruik maakt van een PGB. Een cliënt kan een alphahulp inschakelen voor maximaal 12 uur per week, verdeeld over twee dagen. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor het materiaal dat nodig is om de huishoudelijke taken uit te kunnen voeren.
Een alphahulp werkt niet in dienst van een thuiszorginstelling. Alphahulp is hierdoor een goedkope en efficiënte manier om cliënten te voorzien van huishoudelijke hulp.

Het CIZ indiceert niet voor alphahulp, maar voor huishoudelijke verzorging. Een thuiszorginstelling bekijkt, in overleg met de cliënt, of de functie huishoudelijke verzorging ingezet kan worden via de alphahulp constructie, waarbij cliënten een arbeidsovereenkomst sluiten met de alphahulp

Wanneer komt iemand voor alphahulp in aanmerking?

Een persoon komt in aanmerking voor alphahulp, wanneer de zorgaanvraag uitsluitend huishoudelijke taken voor een langere periode betreft. Verder dient de gemeente een indicatie aan de cliënt afgegeven te hebben. De cliënt (of een huisgenoot van de cliënt) moet als contactpersoon voor de alphahulp op kunnen treden.
Is de cliënt niet in de mogelijkheid een periode zonder hulp alleen te overbruggen, dan is alphahulp geen geschikte oplossing. Ook wanneer er op korte termijn veranderingen ten aanzien van de hulpverlening te verwachten zijn, is een andere vorm van hulp aan te raden.

De rol van de thuiszorginstelling

Een thuiszorgorganisatie kan de rol van intermediair vervullen. De manier waarop de thuiszorg dit doet, kan verschillen:
  • De cliënt ontvangt via de thuiszorginstelling geregeld een geldbedrag. Hiermee kan de cliënt loon uitbetalen aan de alphahulp.
  • De thuiszorginstelling betaalt loon aan de alphahulp. Hierbij maakt de cliënt wel zelf afspraken met de hulp over de huishoudelijke taken die verricht moeten worden en de werktijden.

Verder kan een thuiszorgorganisatie bemiddelen bij het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de cliënt en de alphahulp. Een dergelijke overeenkomst wordt beëindigd, indien:
  • Beide partijen hier goedkeuring aan geven
  • De indicatiestelling wijzigt (bijvoorbeeld als de cliënt wordt opgenomen)
  • Één van de partijen de overeenkomst opzegt. Hierbij geldt zowel voor de alphahulp als voor de cliënt een opzegtermijn van minstens één week.
  • De cliënt of de alphahulp komt te overlijden.

Aandachtspunten

Een alphahulp is niet verzekerd voor sociale werknemersverzekeringen, zoals de WW. Ook op reiskostenvergoeding en pensioenopbouw heeft de alphahulp geen recht.

De hulpverlener (alphahulp)

Een alphahulp heeft geen opleiding nodig. Wel is het belangrijk dat de alphahulp sociaal vaardig is, respect heeft voor eigendommen van anderen en ervaring heeft met huishoudelijke taken. Verder is het van belang dat de alphahulp geen directe relatie met de klant heeft. Voor bijvoorbeeld een familielid is het niet toegestaan alphahulp uit te voeren.

Salaris

Een alphahulp ontvangt een vast bruto uurloon. Bij dit loon zijn vakantiedagen en vakantiegeld inbegrepen. Een alphahulp hoeft geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies af te dragen. Wel dient hij of zij inkomsten op te geven bij de Belastingdienst. De diensten die een alphahulp levert, zijn tot een bepaald bedrag belastingvrij.
De alphahulp krijgt de uren uitbetaald dat hij / zij bij de cliënt aan het werk is, mits de cliënt zelf aanwezig is.

Wilt u zelf een alphahulp aanvragen, vergelijk dan de tarieven in uw regio.